Verschillende arbeidscontracten op een rij

Er zijn verschillende arbeidscontractvormen: voor bepaalde en onbepaalde tijd zijn de bekendste. Nobiles zette de verschillen op een rij.

Voor onbepaalde tijd

Bij deze arbeidsovereenkomst kun je ervan uitgaan dat de werkgever en werknemer beiden de intentie hebben om zich langere tijd aan elkaar te binden.

Deze arbeidsovereenkomst kan op 4 manieren worden beëindigd:

  • van rechtswege (bij overlijden)
  • met wederzijds goedvinden
  • na opzegging door één van beide partijen
  • door ontbinding door de rechter

Voor bepaalde tijd

Meestal is je eerste overeenkomst voor bepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt af nadat de afgesproken tijdsduur is verstreken en hoeft dus niet te worden opgezegd. Deze arbeidsovereenkomst mag drie keer worden verlengd. De vierde overeenkomst is automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Ook mag je maximaal een periode van drie jaar een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd krijgen, met een onderbreking van hoogstens drie maanden.

Andere overeenkomsten

Er kunnen ook op andere wijze dan op basis van een arbeidsovereenkomst afspraken worden gemaakt over het verrichten van werkzaamheden:

Oproepkracht

Partijen spreken af dat de oproepkracht kan worden opgeroepen als er werk is.

Aanneming van werk

Bijzondere overeenkomst waarbij de aannemer met een opdrachtgever overeenkomt een werk van stoffelijke aard te verrichten tegen een bepaalde prijs. Tussen beide partijen is dus geen dienstverband, en dus geen arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt vaak gebruikt bij het maken van een bouwwerk.

Overeenkomst van opdracht

Veelal hebben deze werkzaamheden een dienstverlenend karakter.

Freelancers/ZZP'er

Het begrip freelance is geen juridisch begrip. Juridisch gaat het hier meestal om een 'overeenkomst van opdracht'. Er is dan ook geen sprake van een werkgever, uitsluitend van een opdrachtgever. Qua belasting val je in box 1, genaamd resultaat uit overige werkzaamheden. Een freelancer dient zoals elk bedrijf zelf opgave en afdracht te doen aan de belastingdienst.